Bæredygtighed

Vi skal bidrage til at flere mennesker får fodfæste i eget liv - og på arbejdsmarkedet.

Erhvervsskolen Vestjylland er en socialøkonomisk virksomhed (SØV)

En SØV er kendetegnet ved at en stor del af et eventuelt overskud, geninvesteres i virksomheden, med det formål at skabe yderligere vækst og derigennem beskæftigelse.
Som socialøkonomisk virksomhed er vi optagede af, at bidrage til at flere fra kanten af arbejdsmarkedet kommer i beskæftigelse. Vi har således indarbejdet i vores strategi at en del af vores medarbejdere, skal være ansat i fleks eller skånejob, og vi arbejder konsekvent på at skabe vækst i vores virksomhed, til gavn for flere mennesker der måtte have svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

Vi er optagede af at skabe en sund socialøkonomisk virksomhed, der er bæredygtig og dermed uafhængig af offentlige tilskud.

På Erhvervsskolen Vestjylland driver vi SØV indenfor Træ og metal produktion, IT, landbrug og køkken service og butik.

Mange af de ydelser og produkter vi tilbyder, er udviklet og fremstillet lokalt på vores egen location.

Når du handler hos os er du med til at støtte op om tilblivelsen af fleks og skåne job, til gavn for den enkelte og for samfundet generelt.

Hos os går virksomhedsdrift og socialt ansvar hånd i hånd!

FN's verdensmål på
Erhvervsskolen Vestjylland​

På Erhvervsskolen Vestjylland arbejder vi målrettet med
FN’s verdensmål, med særligt fokus på seks af dem.

4 - Kvalitets-uddannelse

4: Kvalitetsuddannelse

 • Vi bestræber os på at kunne tilbyde uddannelser, der tager hensyn til den enkeltes tarv, handicap og køn, og derigennem skabe et sikkert, inkluderende og effektivt læringsmiljø for alle
 • Vi arbejder for adgang til alle niveauer af uddannelse og erhvervsrettet uddannelse for de mest udsatte grupper, herunder mennesker med handicap
 • Vi tilbyder et udviklende praktisk rettet undervisningsmiljø, der er individuelt tilpasset den enkelte elev
7 - Bæredygtig energi

7: Bæredygtig energi

 • Vi bidrager til at andelen af vedvarende energi øges gennem anvendelse af sol og vindenergi
 • Vi producerer 30 % af vores samlede energiforbrug via solcelle anlæg og den resterende del indkøbes som 100% vindenergi
8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst

8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

 • Vi arbejder aktivt med at fastholde og sikre alle medarbejderes trivsel
 • Vi arbejder for og med beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle, herunder også unge og personer med handicap, og med lige løn for arbejde af samme værdi Vi arbejder for at andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse reduceres væsentligt
 • Gennem udvikling af socialøkonomisk virksomhed, bidrager vi til at flere fra kanten af arbejdsmarkedet får mulighed for at komme i varig beskæftigelse Vi samarbejder med en lang række af virksomheder med det formål at skabe job og beskæftigelse til udsatte mennesker
 • Minimum 20% af vores medarbejdere er ansat på særlige vilkår som eks. vis fleksjob.
 • Vi har årligt 50-60 elever og kursister i uddannelses og beskæftigelses forløb, med henblik på at hjælpe dem i varig beskæftigelse efterfølgende
10 - Mindre ulighed

10: Mindre ulighed

 • Gennem vores arbejde for beskæftigelse til alle, bidrager vi til at mindske ulighed
 • Vi arbejder for at alle sikres lige muligheder, ved at fremme hensigtsmæssig lovgivning, politikker og foranstaltninger til at 
fremme dette
 • Vi arbejder for at enhver, uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion eller økonomisk eller anden status, i højere grad inddrages i sociale, økonomiske og politiske beslutninger
 • Vi involverer os politisk for at bidrage til lige muligheder for alle.
12 - Ansvarligt forbrug og produktion

12: Ansvarligt forbrug og produktion​

 • Vi anvender genbrugsemballage og genbrugsplast ved salg af fødevarer fra vores butik
 • Vi har fokus på madspild og anvender i videst muligt omfang lokale råvarer
 • Vi anvender kød fra vores egne dyr i vores køkken, butik og kantine
 • Vi tilbyder vores elever rygsække lavet af genbrugsmaterialer til brug ved indkøb for at mindske brugen af plasticposer
 • Vi fodrer blandt andet vores dyr med mæsk, et restprodukt af ølproduktion, og restvarer fra den lokale brugs
 • Vi har en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald
 • Vi ønsker at bidrage til bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer gennem cirkulære tiltag
15 - Livet på land

15: Livet på landet

 • Vi afgræsser en lang række naturarealer, blandt andet ved Skjern Å og Ringkøbing Fjord, med henblik på at hindre tilgroning, øge biodiversiteten og nedbringe antallet af invasive arter
 • Vi bidrager til bæredygtig skovforvaltning ved at anvende genbrugstræ samt PEFC og FSC certificeret træ i vores produktion
 • Vi er involveret i arbejdet med etablering af en nationalpark eller naturnationalpark ved Skjern Å

bæredygtighed og ressourceoptimering

På Erhvervsskolen Vestjylland har vi bæredygtighed i fokus, både i forhold til eleverne og undervisningen, men også i forhold til de interne processer på skolen. Senest er det bæredygtighed og ressourceoptimering vi har haft stor fokus på.

Det har medført en række indsatser, som har til formål at styrke vores grønne profil. Eksempelvis er EV-shoppen i en overgangsfase, hvor alt emballagen forbundet med vores take away udfases til fordel for en ny, bedre og bæredygtig emballage. Ligesom at vi på skolen, har ambitioner om at indkøbe solceller for at vi i højere grad bliver selvforsynende på energi.

indsatsområder

 • Bæredygtige borde-bænkesæt: Skolen bygger og sælger borde-bænkesæt, som elever, som en del af undervisningen har bygget. Vi ønsker at undersøge mulighederne for at bygge bæredygtige borde-bænkesæt.
 • Reducering af internt energiforbrug: Vi ønsker at reducere energiforbruget til et minimum gennem ændret adfærd hos vores elever og lærere. Læs bl.a. om “Sluk lyset”-kampagnen her.
 • Digital markedsføring: Vi ønsker at reducere mængden at trykt materiale og i stedet overgå til digitalt materiale.