Beskrivelse af botilbud

Erhvervsskolen Vestjylland er et samlet bo- og uddannelsestilbud.

Herunder beskrives tilbuddet jf. Servicelovens §66 og §107

Botilbuddet har 35 pladser, hvoraf de 7 er fleksible pladser, som kan bruges enten til §66 eller §107.

På Erhvervsskolen Vestjylland har vi åbent 365 dage om året, dog med nedsat personaledækning i weekender og ferier. På hverdage mandag – torsdag, er der personale fra kl. 6.30 til kl. 23.00. Der er 2 aftenvagter, den første går hjem kl. 22.00 og den anden kl. 23.00. Fredag er der personale frem til kl. 14.00. Der er ikke sovende nattevagt, men en vagttelefon, som kan benyttes 24 timer i døgnet. Ved særlige behov, kommer personalet på skolen, udover de nævnte tidspunkter.

I dagtimerne, er det forventningen, at den unge deltager i sit STU-tilbud og derfor er mødt til undervisning kl. 8.00. Der er mulighed for at få støtte til morgenvækning i op til et halvt år, fra indflytningstidspunktet. Der vil blive forsøgt med morgenvækning ad flere omgange, hvis der er behov herfor. Hvis den unge ikke kommer i gang med sin undervisning, vil der blive forsøgt aftalt andre aktiviteter, som den unge skal deltage i. Dette kan f.eks. være oprydning og rengøring på værelset, eller mindre opgaver sammen med personalet. Er den unge syg eller af andre årsager forhindret i at møde til undervisning, vil personalet følge op på den unges velbefindende, og sørge for, at den unge får noget at spise i løbet af dagen.

Den unge har, i udgangspunktet, fri fra undervisning kl. 14.30. Den individuelle vejledning, som tilbydes med én fast kontaktperson 1 gang ugentlig, lægges som udgangspunkt i fritiden. Efter aftensmåltidet har den unge også fri. Der tilbydes sociale aktiviteter, enten sammen med personalet eller uden personalet, men med hjælp fra personalet til igangsætning.

Der tilbydes møbleret værelse med eget toilet og bad. På alle værelser, er der installeret eget køleskab, med fryser. Der udleveres Ipad, til brug i den ugentlige vejledning med kontaktperson. Ipad ́en understøtter muligheden for at sikre brugbare IT hjælpeværktøjer.

Tilbuddet har egen hal, fitness, krea-rum, tv-stue, bordfodbold, bordtennis, pool-bord, diverse brætspil samt egen biograf. Af udendørsfaciliteter, tilbydes fodboldbane, beachvolley bane, hoppepude og bålplads med shelter. Skolens værksted åbnes én gang om ugen i aftentimerne, hvor der er mulighed for, med støtte fra en frivillig, at reparere scooter, cykel eller andet.

Der ydes økonomisk støtte til én fritidsaktivitet som f.eks. håndbold eller fodboldkontingent i en lokal klub – der betales halvdelen af ét kontingent om året. Dette understøtter den unges selvstændighed, med fokus på, at den unge er deltagende i aktiviteter, som evt. kan fortsætte ved fraflytning af tilbuddet.

WEEKENDER OG FERIE

I weekender er der personale på skolen i 6 timer lørdag og søndag. Lørdag benyttes timerne i udgangspunktet til en frivillig aktivitet, som personalet står for. Søndag er personalet fast til stede på skolen fra kl. 17.00 – 23.00, for at tage imod de elever, som ikke har været på tilbuddet i weekend og ferier.

I weekender og ferier, skal den unge selv stå for indkøb og madlavning til eget forbrug. Der udbetales kostpenge op til weekender og ferier, eller efter den unges individuelle aftale. Der er mulighed for støtte til indkøb og planlægning af måltiderne i weekender og ferier.

I opstarten af forløbet, tilrettelægges undervisning i madlavning og i grundlæggende færdigheder i at benytte elevkøkkenets faciliteter. Dette er for at sikre, at den unge kan klare sig, i forhold til at få lavet mad til eget forbrug i weekender og ferier. I hverdagene, tilbydes fuld forplejning fra skolens eget køkken, hvor eleverne, som følger skolens køkkenlinje i STU ́en, hjælper med tilberedning af maden. I forplejningen indgår morgenmad, formiddagskaffe, frokost, eftermiddagskaffe, aftensmad og aftens kaffe. De tre hovedmåltider er obligatoriske, med 15 minutters mødepligt i spisesalen.

De unge hjælper på skift i køkkenet om aftenen, og opnår på den måde også grundlæggende færdigheder i et køkken.

Tilbuddet følger STU ́ens feriekalender, i forhold til personaledækning. Det drejer sig om 4 ugers sommerferie, efterårsferie, juleferie, vinterferie og påskeferie. I ferier og ved højtider, er personalet til stede på tilbuddet 3 timer om dagen, hvor der f.eks. tilbydes en frivillig aktivitet, eller hvor elevernes individuelle behov for f.eks. indkøb, tøjvask, oprydning og rengøring, imødekommes. I særlige tilfælde, er det en mulighed for personalet at blive på tilbuddet flere timer, og som tidligere nævnt, er vagttelefonen åben 24 timer i døgnet.

DOKUMENTATION OG PÆDAGOGISK TILGANG

Vi prioriterer, i samarbejde med rådgiver, at arbejde med den unges udvikling, ud fra de aftalte mål i handleplanen. Vi arbejder ud fra principperne i SMART modellen, for at gøre målene specifikke, målbare, realistiske og tidsbestemte.

Der dokumenteres dagligt i den unges dagbog. Derudover laves der løbende evaluering af handleplansmål, udarbejdelse af status til møder og udarbejdelse af funktionsbeskrivelse ved fraflytning af tilbuddet. Funktionsbeskrivelsen tager udgangspunkt i VUM-temaerne.

Intervallet for statusmøder, tilrettelægges i samarbejde med rådgiver.

På Erhvervsskolen Vestjylland arbejder vi med KRAP, som er en forkortelse for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis. Det er et socialpædagogisk koncept. KRAP er kendetegnet ved at tage udgangspunkt i den anerkendende tilgang til andre mennesker samt arbejde ressourcefokuseret, hvor der arbejdes med den enkelte borgers ressourcer.

KRAP bruges i det pædagogiske arbejde på Erhvervsskolen Vestjylland, som et understøttende redskab, som kan hjælpe til at skærpe fokus på retningen og fastholde fagligheden samt sikre dokumentationen i det daglige arbejde. Vi oplever, at denne metode giver en større forståelse for den enkelte unge, da denne inddrages og inkluderes i arbejdet, hvilket giver bedst mulighed for udvikling.

Tilbud om årlige studietur

Der tilbydes årligt en studietur. Turene vil skiftevis være i Danmark og i udlandet. Der er, i forbindelse med turen, en mindre egenbetaling, og den unge skal selv betale lommepenge. Formålet med studieturen er, blandt andet, at den unge lærer at begå sig andre steder, end i det vante hjemmemiljø. Herudover trænes de unge i andre sociale relationer, end dem de normalt omgiver sig med, hvilket øger fokus på samarbejdsevne og kommun

Mulighed for støtte til planlægning af kørekort undervisning.

Tilbuddet samarbejder med en lokal køreskole. Køreskolen tilbyder teoriundervisning på Erhvervsskolen Vestjylland, så den unge ikke skal deltage på hold, med andre end dem de kender. Udgiften til kørekortet afholdes af den unge. Der tilbydes støtte til opsparing og til at øve teorien, hvis dette er relevant.

Netcafé

Der tilbydes ugentlig netcafé én aften om ugen, hvor man kan få hjælp til at tjekke e-Boks, betale regninger, skrive mails eller lignende. Dette tilbud er tænkt som et led i at arbejde med den unges selvstændighed og træning i at opsøge hjælp, hos forskellige fagpersoner.

Kost og motion

Der er mulighed for deltagelse i Team Zundhed, med et individuelt tilrettelagt forløb, med fokus på kost og motion. Der er generelt fokus på sund kost og der tilbydes kostvejledning til de unge, som har behov for dette.

VISO

Hvor det er relevant og i samarbejde med rådgivere, kan der aftales kontakt til Socialstyrelsen, med henblik på et evt. VISO-forløb. Vi tilbyder koordinering af forløbet, i samarbejde med VISO, og vi stiller relevant personale til rådighed.

INDIVIDUEL STØTTE - ATA

Der arbejdes altid, i udgangspunktet, hen imod, at den unge bliver så selvstændig som mulig. Dette betyder at følgende ATA tid tilrettelægges individuelt, med fokus på at nedtrappe ATA tiden. Dette for derved at kunne afklare støttebehovet ved overgangen fra Erhvervsskolen Vestjylland, til egen bolig eller nyt botilbud.

Hvis vi oplever, ved nedtrapning af ATA tid, at den unges funktionsniveau falder til et uhensigtsmæssigt niveau, optrappes støtten igen, for at gøre et nyt forsøg på stabilisering af den unges selvstændighed.


Følgende punkter, beskriver den ATA tid, som den unge får, som udgangspunkt. Viser det sig, at behovet er større, indenfor de enkelte områder, kan ekstra støtte tilkøbes.

 • ADL
  Oprydning, rengøring og tøjvask – skemalagt ugentligt med støtte fra personalet til igangsætning, opfølgning og afslutning.
 • Individuel vejledning
  Med fast kontaktperson – 1 time ugentlig.
 • Træning i madlavning
  • Intro til køkken og madlavning i små hold, ved indflytning.
  • Indkøb og madlavning i forbindelse med udslusningsforløb.
 • Træning i indkøb
  I forbindelse med den unges weekender og ferier.
 • Morgenvækning
  I op til ½ år.
 • Medicinhåndtering.
 • Ledsagelse uden for huset
  • Egen læge, fysioterapeut, tandlæge – indenfor 20 km. Radius, dog max. 5 gange årligt. Hvis der gøres brug af denne ledsagelse, erstatter dette den ugentlige vejledning med kontaktperson.
  • Misbrugsbehandling – deltagelse i opstarts- og afslutningssamtale.
  • Seksualvejledning – deltagelse i opstarts- og afslutningssamtale.
  • ½ årlig opfølgning ved psykiatrien.
  • Ved opstart af fritidsaktivitet, udenfor Erhvervsskolen Vestjylland – 2 gange.

Der er mulighed for tilkøb af ekstra støtte, til den unges individuelle behov. Mulighederne som findes opstillet nedenfor, er ikke udtømte. Ved henvendelse, kan mulighederne for evt. ekstra støtte, drøftes.

 • Støtte ifm. fysisk kroniske sygdomme
  Hvis sygdommen giver anledning til kontinuerligt behov for personalets støtte.
  Specialkost
  Hvis der skal indkøbes særlige madvarer, som giver en merudgift.
  Måltider
  Ved behov for 1-1 støtte i forbindelse med måltider.
  Støtte i forbindelse med afslutning af dagen
  Ved behov for fast afrunding af dagen 1-1, for at kunne gå til ro.
  Ved planlagte længere forløb
  På sygehus f.eks. ifm. udredningsforløb.

Kontakt os